Obustavlja se nastava u školama u Republici Srpskoj

By

Nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici obustavlja se od sutra do 1. studenog, odlučio je Republički stožer za izvanredne situacije na danas održanoj, 60. sjednici.

Razlog obustave je preventivno djelovanje i sprječavanje pojave širenja koronavirusa.

Republički stožer za izvanredne situacije obavezao je sve osnovne i srednje škole u RS da organiziraju nastavu na daljinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.

“Mi ćemo u sljedećem tjednu ana­li­zi­ra­ti za­je­dno sa Stožerom kom­ple­tnu epi­de­mi­olo­šku si­tu­aci­ju u RS i u skla­du s tim ćemo ra­di­ti da­lji plan i raspored ra­da ško­la. Nas­ta­va se pre­ba­cu­je na on­li­ne”, re­kla je Na­ta­li­ja Tri­vić, ministrica obrazovanja i kul­tu­re RS.

Ovo je, pod­sje­ti­mo, dru­gi put da ko­ro­navirus obus­tav­lja časo­ve u škol­skim klu­pa­ma i se­li ih na ekra­ne. Sre­dnje ško­le u Srpskoj su ra­ni­je, kra­jem ožujka , počele izvođenje on­li­ne nas­ta­ve za opće obrazovne pre­dme­te, dok je nas­ta­va na da­lji­nu za osnov­ce bi­la organizirana od sre­di­ne tog mje­se­ca./HMS/

You may also like

Hot News