Zastupnički dom o proračunu FBiH za 2020. godinu

By

Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, s ukupnim prihodima i primicima te rashodima i izdacima, veći je za 2.252,5 mil. KM, odnosno 83 posto nego u 2019.

U naredna dva dana zasjedat će oba doma Federalng parlamenta, 17. i 18. prosinca Zastupnički dom, a dan kasnije Dom naroda. Jedna od najavljenih točki dnevnog reda je Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2020. godinu. Prijedlog proračuna utvrdila je Vlada FBiH i predložila ga Parlamentu po hitnom postupku. Uz napomenu da je pripremljen u skladu s proračunskim kalendarom, Vlada je navela da je planirani ukupni proračunski iznos 4.954.392.401 KM, gotovo dvostruko više nego u 2019. godini.

Glavni razlog za ovo povećanje je integriranje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u status proračunskog korisnika. – Naime, Zakonom o MIO FBiH iz 2018. godine, predviđeno je uvrštavanje ove institucije u proračun u 2020. godini s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata mirovina kroz Jedinstveni račun trezora te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate mirovina. S tim u vezi, u 2019. godini su u skladu sa zaključcima Vlade FBiH poduzete aktivnosti na implementaciji odredbe Zakona, a koje se odnose na provedbu svih pripremnih aktivnosti vezanih za ispunjavanje preduvjeta Zavoda s ciljem uvođenja u sustav trezorskog poslovanja, uključujući pripremu izmjena odgovarajućih propisa i obuke kadrova.

Slijedom navedenog, Federalno ministarstvo financija je 15.10.2019. godine, potpisivanjem obrasca Registra proračunskih korisnika, dalo suglasnost za upis korisnika u Registar, a dodjelom broja iz Registra, utvrdilo status proračunskog korisnika za Federalni zavod za MIO – obrazložila je Vlada. Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, s ukupnim prihodima i primicima te rashodima i izdacima, veći je za 2.252,5 mil. KM, odnosno 83 posto nego u 2019. Ukupni planirani primici su približno 585,0 mil. KM, od čega se na dugoročne kredite i zajmove odnosi 175 mil. KM, a na kratkoročne kredite i zajmove 410 mil. KM. U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje s 2.074,0 mil. KM, odnosno prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa u bruto iznosu 1.608,0 mil. KM. Na rashodovnoj strani najzastupljeniji su tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251,0 mil. KM, od čega se najviše odnosi na izmirenje mirovina za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za mirovinsko – invalidsko osiguranje.

Osim toga, proračunom za 2020. planirano je: 50 milijuna KM za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji – novčana egzistencijalna naknada, 20 milijuna za primjenu Zakona o zaštiti obitelji s djecom. Imajući u vidu da je ovaj drugi navedeni zakon u parlamentarnoj proceduri, novac će biti implementiran nakon njegovog usvajanja. Ovim je predviđeno ispunjavanje jedne od mjera iz dokumenta „Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina“, koji se odnosi na provedbu politike pružanja prilika za mlade, žene i ranjive kategorije, navela je Vlada. Za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanoništva planirano je ponovno 15 mil KM. Vlada FBiH, nakon višestrukih pozitivnih implikacija ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH, obrazložio je također predlagač proračuna. Planirani poticaj za poljoprivrednike je 87 mil. KM i veći je za 18,3 mil. KM.

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice su povećani za 7 milijuna KM, a za sanaciju zdravstvenih ustanova za 24 milijuna. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sustava je jedna od četiri mjera dokumenta „Zajedničke soci-oekonomske reforme za razdoblje 2019-2022. godina“ i planiranjem ovih sredstava, Vlada Federacije BiH potvrđuje opredjeljenost u provođenju reformi u oblasti zdravstvenog sektora, što svakako podrazumijeva mjere financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, navedeno je iz Vlade.

Planirani proračunski transfer nižim razinama vlasti u 2020. godini je 21 milijun KM, dok je 5 milijuna planirano za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planirano je financiranje nastavka izgradnje putne infrastrukture u ukupnom iznosu od 115 milijuna KM.

Naime, alokacijom novca na poseban podračun u okviru JRT-a, prikupljenog po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije te uplatom dividende javnih poduzeća u vlasništvu Federacije BiH, Vlada FBiH nastavlja sukcesivno financiranje izgradnje pojedinih dionica brzih cesta i autocesta u FBiH, obrazložio je također predlagač proračuna Federacije BiH za iduću godinu. Sjednica Zastupničkog doma u čijem je najavljenom dnevnom redu Prijedlog proračuna FBiH za 2020. godinu treba početi danas u 10 sati. Proračun može biti operativan samo ako ga u istom tekstu odobre i Zastupnički dom i Dom naroda.

izvor:vecernji.ba

You may also like

Hot News